• PL 
  •         
KOSZYK ZAKUPÓW
E-mail
Hasło
NOWE CZLONKOSTWO
ZAMKNIJ WYSZUKIWANIE
Szukanie
Rozumiem

Aby zapewnić najwyższą jakość usług i wygodę podczas przeglądania naszych stron wykorzystujemy pliki cookies. Dowiedz się więcej.

ARAMA

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY

I. Postanowienia ogólne

1)Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży (zwane w dalszej części „OWUS”) zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów, płatności ceny, wydania towaru, odstąpienia od Umowy, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego. Kupującym jest Klient w rozumieniu Regulaminu określającego zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.englishhome.pl

2)OWUS stanowią integralną część każdej Umowy, do której stosuje się również postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnych na stronie internetowej Sklepu internetowego.

3)Wszelkie terminy pisane wielką literą a nie zdefiniowane inaczej w niniejszych OWUS, mają znaczenia przypisane im w treści Regulaminu.

4)Stronami umowy są Kupujący i Sprzedawca.

5)W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.englishhome.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6)Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi jedynie ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. W pierwszej kolejności Kupujący otrzyma wiadomość e-mail wysłaną na wskazany przez siebie adres, z informacją o statusie Zamówienia. Następnie, Sprzedawca prześle Kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki towaru oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi dokonanej transakcji w Sklepie internetowym. Umowa zostaje zawarta wraz z przesłaniem pocztą e-mail do Kupującego przez Sprzedawcę tej drugiej wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wysyłki towarów zamówionych przez Kupującego oraz wszystkich istotnych elementów Umowy, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

7)W celu wysłania Zamówienia należy dokonać akceptacji treści Regulaminu, podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk potwierdzający złożenie Zamówienia.

 

II. Cena i warunki płatności

1)Ceny towarów dostępnych w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2)Ceny towarów rozróżnione są na ceny brutto i ceny netto.

3)Cena jednostkowa towaru podana w Sklepie internetowym może się różnić od ceny jednostkowej danego towaru dostępnego w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Dla celów Umowy zastosowanie będzie miała cena podana w Sklepie internetowym.

4)Kupujący ma możliwość zapłaty ceny w jeden z następujących sposobów:

- za pobraniem

- szybki przelew (szybkie przelewy dokonywane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl)

- Karta kredytowa/płatnicza (płatność kartą dokonywana jest za pośrednictwem serwisu PayU.pl)

przy czym wybór sposobu zapłaty należy do Kupującego.

5)Dostępne sposoby płatności podane będą przy składanym Zamówieniu.

6)Sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177, poz. 1054 z późn. zm.), obejmującą towary zamówione przez Kupującego.

7)Sprzedawca, zgodnie z wolą Kupującego, wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu, OWUS oraz Polityki Prywatności, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy fakturę obejmującą towary zamówione przez Kupującego albo przesyła ją Kupującemu przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. Aby otworzyć plik PDF, Kupujący powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Faktura wystawiana jest w chwili przygotowania Zamówienia do wysyłki.

 

III. Dostawa

1)Dostawa towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2)Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, przy czym Kupujący zobowiązany jest wskazać konkretne miejsce odbioru towarów w momencie składania Zamówienia.

3)Koszty dostawy podane będą przy składanym zamówieniu i zależeć będą od wyboru przez Kupujący sposobu dostawy.

4)Termin realizacji dostawy wynosi do 2 dni i liczony jest od dnia zawarcia Umowy.

IV. Odstąpienie od Umowy

1)Z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej, Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, może zwrócić zakupiony w Sklepie internetowym towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie to Kupujący może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

2)Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do następujących umów:

- których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3)W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej lub pismem wysłanym pocztą.

4)W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki. Zwrot towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej organizowanej przez Sprzedawcę oznacza rezygnację Kupującego z udziału w tej akcji promocyjnej, w tym utratę prawa do nabycia towaru na warunkach promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach akcji promocyjnej, Sprzedawca na nowo naliczy cenę zamówienia bez uwzględnienia warunków promocyjnych.

5)Wzór formularza odstąpienia dostępny jest na stronie Sklepu internetowego oraz każdorazowo dołączany jest do składanego Zamówienia. Posłużenie się przedmiotowym formularzem nie jest obligatoryjne.

6)Sprzedawca zwraca Kupującemu należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania zwracanych towarów. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji.

7)Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru leżą po stronie Kupującego.

8)Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez niego zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9)Dodatkowe koszty wynikające z wybranego przez Kupującego sposobu płatności lub dostawy nie są zwracane Kupującemu.

10)Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

V. Zwrot towarów

Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy przez Kupującego będącego konsumentem, będzie on uprawniony jest do zwrotu towarów w terminie 30 dni od daty ich dostawy. W takim przypadku Kupujący otrzymuje jedynie zwrot kwoty uiszczonej za same towary, ponosząc jednocześnie bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

VI. Reklamacje

Sprzedawca dostarcza towary wolny od wad.

 

VII. Gwarancja

1)Reklamacje Kupującego na podstawie gwarancji należy zgłosić bezpośrednio u Sprzedawcy.

2)Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do towaru.

3)Towar, będący przedmiotem reklamacji na podstawie gwarancji należy dostarczyć bezpośrednio do punktu wskazanego przez Sprzedawcę, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe na koszt Sprzedawcy, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

4)Sprzedawca jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez Kupującego, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt.

5)Do przyjęcia przez Sprzedawcę reklamacji na podstawie gwarancji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu towaru oraz ważnej karty gwarancyjnej.

6)Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru.

7)W przypadku wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Sprzedawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

VIII. Rękojmia za wady

1)Jeżeli Kupującym jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

2)Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

3)Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4)Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5)Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

6)Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

7)Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

8)Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, chyba że ten poinformuje Kupującego o konieczności przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnych, uzasadnionych np. koniecznością zebrania dodatkowych informacji na temat przyczyn lub okoliczności reklamacji. W takim przypadku czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

9)Jeżeli Kupujący będący konsumentem zażądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10)Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.

11)Niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie towaru wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem towaru prezentowanym w formie graficznej w Sklepie internetowym, które mogą wynikać np. z innych ustawień monitora Kupującego, czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów, nie stanowią podstawy reklamacji. Powyższe nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego konsumentem do odstąpienia od Umowy.

12)Kupujący będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady towaru, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

13)Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch (2) lat.

 

IX. Ochrona danych osobowych

1)Administratorem danych osobowych Kupujących będących osobami fizycznymi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Sprzedawca.

2)Dokonując rejestracji w Sklepie internetowym, Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę lub na jego zlecenie danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu Ustawy ochronie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

3)Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

4)Sprzedawca udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

5)Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody, o której mowa w niniejszym punkcie nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

6)Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

7)W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa polityka prywatności.

X. Postanowienia końcowe

1)OWUS wchodzą w życie z dniem 05.08.2016r.

2)OWUS dostępne są w Sklepie internetowym.

3)Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany OWUS w przypadku zaistnienia: (a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (b) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego (c) okoliczności Siły Wyższej.

4)Zmiana OWUS nie ma wpływu na treść i moc wiążącą Umów zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed wejściem w życie zmiany OWUS.

5)Kupujący niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z OWUS, rozumie ich treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.